چچ

رفع سوءاثر چک

رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص:

با عنایت به اینکه برای کلیه چک های برگشتی(با هر دلیل) سواثر ایجاد می گردد، بانک در صورت تحقق هریک از موارد زیر و پرداخت کارمزد مربوطه از سوی مشتری، نسبت به رفع سواثر از سوابق چک های برگشتی اقدام می نماید:

  1. تامین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود، واریز نموده و بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ آن به ذینفع، نسبت به رفع سوء اثر چک از سابقه مشتری اقدام مینماید.
  2. ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید.
  3. ارائه رضایت نامه و اقرار نامه محضری ذینفع چک به بانک (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی): در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن ، شعب می توانند بنا بر تقاضای کتبی صاحب سپرده، نسبت به معرفی ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، مطابق با مشخصات سجلی مندرج در "گواهی نامه عدم پرداخت چک" موجود در بایگانی شعبه، به صاحب سپرده اقدام و پس از دریافت رضایت نامه رسمی ذی نفع(مشتمل بر رضایت وی نسبت به صاحب سپرده و اذعان ذی نفع مبنی بر عدم واگذاری چک به شخص ثالث) و تائید نهایی آن توسط مسئول شعبه مربوطه، نسبت به رفع سوءاثر چک مورد نظر اقدام نمایند.
    • تبصره1: چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایتنامه و استعلام تلفنی از سازمان مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام نماید.
    • تبصره2: چنانچه ذینفع چک، شخص حقوقی غیر دولتی باشد، بانک با دریافت رضایت نامه محضری صاحبان امضای مجاز یا وکیل شخص حقوقی مزبور،نسبت به رفع سواثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.
  4. واریز کسری مبلغ چک به سپرده قرض الحسنه جاری و مسدود نمودن آن به مدت یک سال: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایتنامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به آن که سپرده قرض الحسنه جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به سپرده قرض الحسنه جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت یک سال، به شعبه افتتاح کننده ارائه نماید.
  5. ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک و بلامانع بودن رفع سواثر از آن: حسب ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، جهت درخواست اجرا چک از اداره ثبت و صدور اجرائیه، اصل چک می‌بایست به اداره ثبت تحویل گردد و در صورت احاله به اجرا نیز در پرونده‌های مربوطه باقی می‌ماند، بنابراین در چنین مواردی و به شرط ذکر شماره و تاریخ و مبلغ چک در برگه‌های اجرائیه صادره (یا تصاویر برابر اصل شده آنان) یا گواهی صادره از ادارات مربوطه، مبنی بر وجود اصل چک در آن ادارات، ارائه حکم مذکور به عنوان سند به بانک، جهت رفع سو اثر چک برگشتی، مورد تایید است.
  6. سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود