چچ

اعتبارات اسنادی

وفق مجموعه مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)، اعتبار اسنادی عبارت است از هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است.

1. اعتبارات اسنادی دیداری

الف) گشایش اعتبار اسنادی دیداری، بابت واردات کالا مراحل انجام کار
  • اشخاص مشمول: همه اشخاص حقیقی و حقوقی
  • انوع کالا: کالاهای مجاز طبق مقررات صادرات و واردات و اولویت‌بندی کالاها
1. دریافت پروفرما وانجام ثبت سفارش از سوی مشتری وعنداللزوم دریافت مجوزهای ذیربط
2. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش انجام شده، پروفرما، بیمه‌نامه، فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل از شرکت بازرسی مجاز) به شعبه مورد نظر مشتری
تبصره: انجام تشریفات مناقصه یا ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از ده میلیون دلار الزامی است.
3. بررسی اهلیت وظرفیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش دریافت مورد نیاز
4. تامین هزینه‌های گشایش اعتبار اسنادی توسط مشتری
5. گشایش اعتبار اسنادی پس از طی مراحل تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خرید ارز مربوطه وفق مصوبه
6. وصول اسناد حمل از کارگزار
7. تأمین معادل ریالی تتمه وجه اعتبار توسط مشتری، ظَهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا
8. ترخیص کالا توسط مشتری و ارائه شماره کوتاژ به شعبه برای رفع تعهد ارزی

ب) واردات خدمات و کالا - خدمات، از راه گشایش اعتبار اسنادی

اگر ارزش واردات خدمات یا کالا - خدمات بیش از مبلغ مذکور باشد، اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

مراحل انجام کار

  • اشخاص مشمول: همه اشخاص حقیقی و حقوقی
  • نوع خدمات: خدمات مشاوره کارشناسان خارجی،‌ انجام آموزش (اعم از داخل کشور و خارج از کشور)، خدمات کارشناسی نصب و راه اندازی دستگاه‌هایی که به خارج ارسال می شود، خدمات ایزو برای استفاده از شبکه رایانه ای (مانند اینترنت و اجاره دستگاه‌ها)، اسناد طراحی و مهندسی و جز آن (کمتر از 900.000 دلار)
1. مراجعه مشتری به وزارت‌خانه ذیربط، ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا
تبصره: چنانچه صرفاً ورود خدمات منظور باشد، مراجعه مشتری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره نظارت ارز، و دریافت اوراق ثبت خدمت، سپس مراجعه به شعبه برای دریافت شماره هشت رقمی
2. ارائه مدارک لازم به یکی از شعب بانک، شماره هشت رقمی ثبت سفارش یا اوراق ثبت خدمت (بنا به مورد)، پروفرما، و درصورت نیاز مجوز سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور
3. بررسی اهلیت و ظرفیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش پرداخت مورد نیاز
4. تامین هزینه‌های افتتاح اعتبار اسنادی، توسط مشتری
5. گشایش اعتبار اسنادی، با درج شرط ارائه 10 درصد ضمانت‌نامه حسن انجام کار (از راه ارسال پیام سوئیفتی)
تبصره: درج شرط کسر مالیات و دیگر کسور قانونی از مبلغ خدمات مطابق نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، در شروط اعتبار اسنادی ضروری است، مگر آنکه وزرات مذکور کسر مالیات را ضروری نداند.
6. ارائه صورت‌حساب انجام کار و دریافت تاییدیه خریدار
7. تامین مابه‌التفاوت مبلغ پیش دریافت اولیه تا وجه مورد نیاز توسط مشتری، و پرداخت وجه به ذ‌‌ی‌نفع
8. ارائه مدارک لازم برای رفع تعهد ارزی بنا به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2. اعتبار اسنادی مدت‌دار

اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر 12 ماهه برای واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی
استفاده از این ابزار با هدف حمایت از تولید داخل و صرفاً برای تولیدکنندگانی امکان‌پذیر است که اقدام به واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی خود می‌نمایند.
این اعتبار به صورت اعتبار فروشنده (Supplier Credit) بوده و خریدار باید با استفاده از اعتبار خود، نظر فروشنده را نسبت به پرداخت مدت‌دار بهای کالاها و هزینه‌های جانبی مربوطه جلب نماید.

مراحل انجام کار

  • اشخاص مجاز: تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی
  • واردات مجاز: مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی مجاز به ورود مطابق مقررات
1. ارائه پروفرما و دریافت مجوز وزارتخانه ذی‌ربط به وسیله تولیدکننده
2.ارائه درخواست استفاده از تسهیلات به همراه مدارک لازم برای گشایش اعتبار اسنادی به شعبه
3. پس از ظرفیت سنجی اعتباری مشتری، صدور مصوبات اعتباری مربوطه و تعیین میزان پیش دریافت و میان دریافت
4. بررسی مطابقت با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5. دریافت مجوزهای لازم
6. تامین پیش دریافت و هزینه‌های گشایش اعتبار اسنادی توسط مشتری
7. گشایش اعتبار اسنادی مدتدار 12
تبصره: درخصوص واردات قطعات و ملزومات صنایع خودرویی کشور، مدت فوق می تواند به 18 ماه افزایش یابد.
8. حمل کالا و دریافت اسناد حمل از کارگزار
9. تامین میان دریافت و کارمزدهای مربوطه توسط مشتری
10. ظَهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا
11. ترخیص کالا توسط مشتری و ارائه جواز سبز گمرکی مطابق با شرایط اعتبار اسنادی برای رفع تعهد ارزی
12. تامین مابقی مبلغ اعتبار در سررسید پرداخت توسط مشتری
آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود