چچ

مناقصه و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای 0621-99

  1. شرح مختصر موضوع مناقصه: طراحی و پیاده سازی سامانه SharePoint
  2. مهلت و محل دریافت اسناد: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 22 / 06 / 1399 تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 26 / 06 / 1399 با در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بلوار اسفندیار، پلاک 17، طبقه اول، اداره پشتیبانی.
  3. مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 07 / 07 / 1399 به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بلوار اسفندیار، پلاک 24 دبیرخانه بانک اقتصاد نوین تحویل و رسید دریافت نمایند.

اسناد و مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد بانک اقتصاد نوین می ماند.
تلفن :24594217-24594233 فکس:24594287

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 0618-99

  1. شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید تعداد 800 هزار عدد کارت PVC Hi-Co
  2. مهلت و محل دریافت اسناد:از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 22/06/1399 تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/06/1399 با در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بلوار اسفندیار، پلاک 17، طبقه اول، اداره پشتیبانی.
  3. مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 30/06/1399 به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بلوار اسفندیار، پلاک 24 دبیرخانه بانک اقتصاد نوین تحویل و رسید دریافت نمایند.

اسناد و مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد بانک اقتصاد نوین می ماند.
تلفن :24594217-24594233 فکس:24594287

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: