چچ

سقف ریالی تراکنش‌های متصل به کارت‌های بانکی

کارت نقدی

ردیف شرح خدمت سقف روزانه ( به ریال)
1 پرداخت قبوض از طریق انواع درگاه­های الکترونیکی 1.000.000.000
2 برداشت از طریق کارتخوان شعبه ای بدون سقف
3 سقف برداشت نقدی از خودپرداز 2.000.000
4 انتقال وجه به کارت (مجموع مبالغ انتقالی به یک کارت) 10.000.000.000
5 انتقال وجه شتابی از طریق خودپرداز بانک اقتصادنوین و سایر بانک­ها 30.000.000
6 انتقال وجه داخلی(کارت به کارت/کارت به سپرده) از طریق خودپرداز 30.000.000
7 انتقال وجه شتابی از طریق کارتخوان شعبه ای 150.000.000
8 انتقال وجه داخلی(کارت به کارت/کارت به سپرده) از طریق کارتخوان شعبه ای 150.000.000
9 انتقال وجه شتابی از طریق هریک از سامانه­های موبایل/تلفن/اینترنت بانک 30.000.000
10 انتقال وجه داخلی (کارت به کارت/کارت به سپرده) از طریق موبایل بانک 30.000.000
11 انتقال وجه داخلی (کارت به کارت/کارت به سپرده) از طریق تلفن بانک 30.000.000
12 انتقال وجه داخلی (کارت به کارت/کارت به سپرده) از طریق اینترنت بانک 30.000.000
13 خرید کالا و خدمات از طریق ابزارهای مختلف حداکثر مبلغ هر تراکنش حداکثر مبلغ سقف روزانه
500.000.000 500.000.000

توضیح: سقف های انتقال وجه(شتابی/داخلی) مندرج در جدول فوق، به ازای هر ابزار می باشد.


کارت هدیه

ردیف شرح خدمت انجام خدمت توسط نوع کارت هدیه سقف روزانه (به ریال)
1 پرداخت قبوض از طریق انواع درگاه­های الکترونیکی بن کارت غیر نقدی شتابی/نقدپذیر داخلی 5.000.000
2 خرید کالا و خدمات از طریق وب سایت و کارتخوان فروشگاهی 5.000.000
3 انتقال به بن کارت از طریق سامانه سروش 5.000.000
4 برداشت از طریق کارتخوان شعبه ای نقدپذیر داخلی 5.000
5 برداشت از طریق خودپرداز بانک اقتصادنوین 2.000.000


بن کارت

ردیف شرح خدمت انجام خدمت توسط نوع بن کارت سقف روزانه (به ریال)
1 پرداخت قبوض از طریق انواع درگاه­های الکترونیکی بن کارت غیر نقدی/نقدپذیر داخلی 150.000.000
2 خرید کالا و خدمات از طریق وب سایت و کارتخوان فروشگاهی 150.000.000
3 انتقال به بن کارت از طریق سامانه سروش 500.000.000
4 برداشت از طریق کارتخوان شعبه ای نقدپذیر داخلی 10.000.000
5 برداشت از طریق خودپرداز بانک اقتصادنوین 2.000.000
آدرس کوتاه شده:

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود