چچ

اینترنت بانک کارتابلی

خدمت "کارپوشه" اینترنت بانک کارتابلی، یکی از خدمات بانکداری مدرن بانک اقتصادنوین برای "مشتریان حقوقی" و "مشتریان حقیقی دارای حساب مشترک" بوده که به منظور تسهیل عملیات پرداخت از سپرده‌های موردنظر این گروه از مشتریان، طراحی شده و در کلیه درگاه های اینترنتی بانک مانند اینترنت بانک و همراه بانک در دسترس می باشد. این خدمت، از آن جا که نیاز به حضور فیزیکی امضاداران مجاز و یا الزام رؤیت فیزیکی سند توسط امضاداران مجاز را از میان بر می دارد، لذا جایگزین مناسبی برای فرایند صدور چک، حساب های تنخواه و کلیه عملیات انتقال وجه از سپرده های حقوقی و حقیقی مشترک، می باشد.

اشخاص حقوقی و حقیقی دارای سپرده مشترک می توانند با مراجعه به بخش کارپوشه در اینترنت بانک و یا موبایل بانک اقتصادنوین، نسبت به ثبت درخواست انتقال وجه از سپرده موردنظر، اقدام نمایند. پس از ثبت، "درخواست انتقال وجه" در قسمت "کارپوشه" سایر امضاداران سپرده مزبور، نمایش داده شده و انتقال وجه پس از تایید کلیه امضاداران مجاز و با تایید نهایی "ثبت کننده"، صورت می پذیرد.

نحوه فعالسازی کارپوشه

مشتریان دارای سپرده حقوقی و یا سپرده حقیقی مشترک متقاضی استفاده از سرویس کارپوشه، می بایست درخواست کتبی خود مبنی بر فعال سازی خدمت مزبور بر روی سپرده مورد نظر را با امضای کلیه امضاداران مجاز به یکی از شعب بانک ارائه نموده و بر اساس شرایط برداشت مورد توافق، نسبت به فعال سازی این خدمت اقدام نمایند.

آدرس کوتاه شده:

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود