۱۴۰۰/۰۵/۱۲
 افزودن مهارت های دیگر با ذکر عنوان جدید
ردیف عملیات
 افزودن عنوان دوره جدید
ردیف عملیات
 افزودن مدرک اخذ شده جدید
ردیف عملیات


پیگیری

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

نسخه pwa دانلود